د ترتیب وړ سویچ اجزا - د روښانتیا سرچینه

انځور برخه شمیره تفصیل ذخیره پېرود
10-2524.3045

10-2524.3045

EAO

SINGLE-LED BA9S GREEN 130VDC/2MA

په ګدام کښي: ۶٬۵۰۵

$16.91000

A22NZ-L-RC

A22NZ-L-RC

Omron Automation & Safety Services

CONFIG SWITCH LAMP LED RED 24V

په ګدام کښي: ۲۴٬۶۶۷

$5.27000

10-2K09.1074

10-2K09.1074

EAO

SINGLE-LED T6,8 GELB 12V AC/DC 9

په ګدام کښي: ۸٬۴۰۹

$13.08000

PALAMPW12

PALAMPW12

Carlo Gavazzi

CONFIG SWITCH LAMP LED WHITE 12V

په ګدام کښي: ۵٬۹۱۳

$18.60000

LSTD-6W

LSTD-6W

IDEC

CONFIG SWITCH LAMP LED WHITE 6V

په ګدام کښي: ۲۱٬۹۲۲

$5.93000

10-2509.1146

10-2509.1146

EAO

LED BA9S BLUE 24MM 12VAC/DC 15MA

په ګدام کښي: ۵٬۹۱۳

$18.60000

10-2509.1144

10-2509.1144

EAO

LED BA9S YELLOW 24MM 12VAC/DC 15

په ګدام کښي: ۶٬۴۲۸

$17.11000

10-2K12.1072

10-2K12.1072

EAO

SINGLE-LED T6,8 RED 24VAC/DC - 9

په ګدام کښي: ۸٬۴۰۹

$13.08000

10-2112.1065

10-2112.1065

EAO

STAR LED STAR LED T5.5 GREEN 24V

په ګدام کښي: ۸٬۴۰۹

$13.08000

10-2J09.1064

10-2J09.1064

EAO

SINGLE-LED T1 3/4 MG YELLOW 12V

په ګدام کښي: ۸٬۴۰۹

$13.08000

10-2J13.1062

10-2J13.1062

EAO

SINGLE-LED T1 3/4 MG RED 28V AC/

په ګدام کښي: ۸٬۴۰۹

$13.08000

10-2J19.1046

10-2J19.1046

EAO

SINGLE-LED T1 3/4 MG BLAU 48V AC

په ګدام کښي: ۶٬۴۹۷

$16.93000

45-320.1J16

45-320.1J16

EAO

ILLUMINATION ELEMENT FRONT MOUNT

په ګدام کښي: ۶٬۹۶۶

$15.79000

A22R-6AR

A22R-6AR

Omron Automation & Safety Services

CONFIG SWITCH LAMP LED RED 6V

په ګدام کښي: ۳۸٬۷۳۲

$2.84000

45-320.1H16

45-320.1H16

EAO

ILLUMINATION ELEMENT FRONT MOUNT

په ګدام کښي: ۶٬۹۶۶

$15.79000

1.90690.3330000

1.90690.3330000

RAFI

CONFIG SWITCH LAMP LED YLW 24V

په ګدام کښي: ۴٬۸۹۹

$22.45000

10-6412.3162

10-6412.3162

EAO

8 CHIPS-LED BA9S RED 24VDC/19MA

په ګدام کښي: ۶٬۴۲۸

$17.11000

LSTD-2R

LSTD-2R

IDEC

CONFIG SWITCH LAMP LED RED 24V

په ګدام کښي: ۲۲٬۶۰۸

$5.75000

10-2K13.1075

10-2K13.1075

EAO

SINGLE-LED T6,8 GREEN DIFFUSE 28

په ګدام کښي: ۷٬۹۵۹

$13.82000

PALAMPY24

PALAMPY24

Carlo Gavazzi

CONFIG SWITCH LAMP LED YLW 24V

په ګدام کښي: ۵٬۹۱۳

$18.60000

Top